Javna nabava u sklopu projekta

„Ulaganje u izgradnju i opremanje poslovnog objekta društva MEP s ciljem diversifikacije poslovanja“


Naručitelj dana 24. srpnja 2018. godine donosi Odluku o odabiru u postupku nabave: Nabava i implementacija novih strojeva, opreme i alata za proizvodno– uslužnu djelatnost, u sklopu projekta „Ulaganje u izgradnju i opremanje poslovnog objekta društva MEP s ciljem diversifikacije poslovanja.”, evidencijski broj nabave: 11 – 05 – 18 – MEP.


Naručitelj dana 29. lipnja 2018. godine objavljuje izmjenu dokumentacije za nadmetanje u postupku nabave i implementacije novih strojeva, opreme i alata za proizvodno – uslužnu djelatnost u sklopu projekta „Ulaganje u izgradnju i opremanje poslovnog objekta društva MEP s ciljem diversifikacije poslovanja.“

Evidencijski broj nabave: 11-05-18-MEP. Dokumentaciju možete preuzeti klikom na link:


Naručitelj je dana 29. lipnja 2018. godine zaprimio upit za pojašnjenjem dokumentacije za nadmetanje u postupku nabave i implementacije novih strojeva, opreme i alata za proizvodno – uslužnu djelatnost u sklopu projekta „Ulaganje u izgradnju i opremanje poslovnog objekta društva MEP s ciljem diversifikacije poslovanja.“ Evidencijski broj nabave: 11-05-18-MEP.


Naručitelj MEP d.o.o., dana 27. lipnja 2018. godine objavljuje I izmjene Obavijesti o nabavi za nabavu i implementaciju novih strojeva, opreme i alata za proizvodno – uslužnu djelatnost u sklopu projekta „Ulaganje u izgradnju i opremanje poslovnog objekta društva MEP s ciljem diversifikacije poslovanja“ jer se produžuje rok za dostavu ponuda. Evidencijski broj nabave: 11-05-18-MEP.

Vrsta nabave: roba
Rok za dostavu ponude: 05. srpnja 2018. godine do 10:00 sati

Dokumentacija za nadmetanje


Naručitelj MEP d.o.o., dana 06. lipnja 2018. godine objavljuje Obavijest o nabavi za nabavu i implementaciju novih strojeva, opreme i alata za proizvodno – uslužnu djelatnost u sklopu projekta „Ulaganje u izgradnju i opremanje poslovnog objekta društva MEP s ciljem diversifikacije poslovanja.“ Evidencijski broj nabave: 11-05-18-MEP.

Vrsta nabave: roba
Rok za dostavu ponude: 28. lipnja 2018. godine do 10:00 sati

Dokumentacija za nadmetanje