Sprječavanje sukoba interesa


Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) MEP d.o.o. kao naručitelj objavljuje da je u sukobu interesa, u smislu odredbe članka 76. stavka 1. i članka 77. Zakona o javnoj nabavi, te načelu izbjegavanja sukoba interesa kako je definiran u Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.03.2.1.05.0322.

Naručitelj ne smije sklapati Ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima:

I. EK ELEKTROAGREGATI RIJEKA d.o.o., Martina Kontuša 5, 51 000 Rijeka, OIB: 30249831631.